Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2013

nightfall
4498 42ad 500
nightfall
4498 42ad 500

August 03 2013

August 02 2013

nightfall
6047 14fc
Reposted fromadia adia viayveee yveee
nightfall
5418 fc98
Reposted fromzapiski zapiski viaskins skins
nightfall
I’m independent and strong, but sometimes…just sometimes, it’s nice to be taken care of.
— simply-quotes.net
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaquotes quotes
nightfall
jeśli macie ranić bo nagle wam się odwidzi, to nie zaczynajcie .. wiecie czemu ? BO TO KURWA CHOLERNIE BOLI. Nie wiesz co czuje druga osoba do Ciebie i przez twoje zachcianki ona siedzi tam i ryczy .... wiec ogarnij dupsko. 
— bosobienieradze .
Reposted fromnieradze nieradze viaquotes quotes
nightfall
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamotionless motionless
nightfall
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viamotionless motionless

July 29 2013

nightfall
5311 35cc
Reposted fromstylte stylte viaquotes quotes
nightfall
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i nie może być. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno, czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczeń albo że zbyt mało - zawsze coś stoi na przeszkodzie - to nie może mieć znaczenia. 
— Hłasko
Reposted frombezemnie bezemnie viazelkowypotwor zelkowypotwor
nightfall
1769 d139
Reposted frombiru biru viazelkowypotwor zelkowypotwor
nightfall
1812 6ca7
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viafilmowy filmowy
nightfall
Wszystkie zmiany, nawet najbardziej upragnione, odznaczają się melancholią, bo to, co porzucamy, jest cząstką nas samych; trzeba dla jednego życia umrzeć, aby do innego wstąpić.
— Anatole France
Reposted fromnivea nivea viaquotes quotes
nightfall
4394 d913
Reposted fromClary Clary viailovemovies ilovemovies
nightfall
"I’m so afraid of losing something I love that I refuse to love anything."
     
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viaquotes quotes
nightfall
5554 e31c
Reposted fromkamizelka kamizelka viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl